AVB-AVP

Voor u als uitzendondernemer gelden verschillende aansprakelijkheidsrisico’s waarmee u te maken kunt krijgen. In de periode dat uw arbeidsmigrant ‘onder uw verantwoordelijkheid valt’ en werkzaamheden verricht bij uw inleners heeft u de bedrijfsvoering van uw uitzendbureau doorgaans zo ingericht dat u veel zaken aanbiedt aan uw arbeidsmigrant. Op basis van specifieke kenmerken van de uitzendbranche voor flexmigranten hebben wij drie unieke aansprakelijkheids-verzekeringen ontwikkeld:

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Veroorzaakt u of uw werknemer tijdens werkzaamheden schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders? En wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan doet u een beroep op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. Deze verzekering is onmisbaar voor elk bedrijf. Het ontbreken hiervan brengt onbewust de continuïteit van uw bedrijf in gevaar.

Op deze verzekering is materiële- en letselschade aan uw uitzendkracht gedekt. Mocht uw uitzendkracht schade oplopen tijdens zijn werkzaamheden, biedt deze verzekering dekking. Schade veroorzaakt door uw uitzendkracht is gedekt indien de leveringsvoorwaarden door een rechtelijke uitspraak terzijde worden geschoven. Daarnaast kent de verzekering een dekking voor omzetderving (zuivere vermogensschade) bij uw relatie.

Goed Werkgeverschap Verzekering

U kunt als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw werknemer in het kader van ‘goed werkgeverschap’ of ‘6:11 BW’. Door nieuwe jurisprudentie kunt u als werkgever voor steeds meer schadeoorzaken aan uw werknemer worden aangesproken. Zo zijn er al diverse gerechtelijke uitspraken geweest waarbij de werkgever de schade moest vergoeden wegens het ontbreken van een adequate verzekering.

Indien er medewerkers zijn die een motorrijtuig besturen tijdens de werkzaamheden, loopt u het risico dat u als werkgever wordt aangesproken voor schade aan de bestuurder. Sinds jaar en dag is daar de zogenaamde WEGAM-verzekering voor, welke is voortgekomen uit het Arena-arrest.

Met ons product, de Goed Werkgeverschap Verzekering, hebben wij alle bovengenoemde dekkingen opgenomen, en gaat deze zelfs zo ver, dat ook toekomstige jurisprudentie onder de dekking van deze verzekering valt.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

In de periode dat uw flexmigranten voor u werken en doorgaans gebruik maken van de door u aangeboden huisvesting is het buitengewoon zinvol om te zorgen van een adequate verzekeringsoplossing. U kunt denken aan een situatie dat uw uitzendkracht buiten het werk om aan een ander schade veroorzaakt en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Speciaal voor deze groep werknemers hebben wij een aparte aansprakelijkheidsverzekering ‘buiten het werk om’, welke desgewenste uitgebreid kan worden met een 24/7 ongevallendekking. Belangrijk voor u als uitzendondernemer is dat er ook een dekking is voor schade aangebracht aan onroerende zaken. Kortom, uw werknemer is hiermee ook buiten het werken om verzekerd van een prima aansprakelijkheidsdekking.