Spoed

+ - Er is nog geen zorgpas, maar er is wel direct medische zorg nodig, wat nu?

Als de uitzendkracht nog niet is aangemeld en direct medische zorg nodig heeft, dient u de uitzendkracht zo snel mogelijk alsnog in te schrijven. Zorg en Zekerheid zal de inschrijving verwerken en de uitzendkracht een relatienummer toekennen. Dit relatienummer kunt u vervolgens doorgeven aan de zorgverlener, zodat zij zien dat de uitzendkracht verzekerd is.
Om het relatienummer op te vragen stuurt u een mail naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl of maria@vandervoortgroep.nl.

+ - Er is een uitzendkracht overleden, wat nu?

Voor uitzendkrachten die zijn ingeschreven bij Zorg en Zekerheid en op het moment van overlijden in dienst zijn bij de uitzendorganisatie kan repatriëring worden geregeld.
Er kan 24 uur per dag contact opgenomen worden met een medewerk(st)er van de ANWB Alarmcentrale op nummer 071-5825444.
De volgende gegevens worden door de ANWB Alarmcentrale gevraagd:
• Naam, geboortedatum en geboorteplaats overledene
• BSN overledene
• Geldig paspoort / ID kaart
• Relatienummer Zorg en Zekerheid
• Plaats waar overledene zich bevindt
• Volledig adres waar overledene staat ingeschreven
• Naam, adres en telefoonnummer contactpersoon uitzendbureau
• Bestemming thuisland

o Plaats, land en gegevens uitvaartonderneming ter plaatse.
o Mocht uitvaartonderneming nog niet bekend zijn dan alleen plaats en land.

Algemeen

+ - Wat is een basiszorgverzekering?

Een buitenlandse uitzendkracht die in Nederland werkt, is verplicht om bij een Nederlandse zorgverzekeraar een basisverzekering af te sluiten.
Met deze verzekering zijn de basiszorgkosten gedekt.
De verzekering dekt alle kosten van de huisarts, en een deel van de kosten voor medicijnen en het ziekenhuis. Wij informeren u hier graag over.

+ - Waarom is Stichting VBW opgericht?

De directe aanleiding voor het oprichten van de Stichting was de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006. Door middel van de Stichting zijn inkoopkrachten van individuele uitzendkrachten en uitzendbureaus gebundeld. Dit heeft geleid tot een zorgverzekering met een scherpe premie en gunstige voorwaarden.

+ - Aan welke certificering moet een uitzendorganisatie voldoen om zich te kunnen aansluiten bij de Stichting VBW?

Om de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om zoveel mogelijk zaken te doen met gecertificeerde ondernemingen.
De Stichting VBW stelt twee eisen aan uitzendorganisaties.
Ten eerste dienen uitzendorganisaties te beschikken over een WAADI-registratie (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs). Ten tweede dienen zij het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) te voeren.

Administratief

+ - Hoe kunnen uitzendkrachten een uitzendorganisatie machtigen om een zorgverzekering namens hen af te sluiten?

Wij verstrekken jaarlijks machtigingsformulieren die uitzendorganisaties kunnen gebruiken om aan te tonen dat zij toestemming hebben gekregen van de uitzendkracht om voor hen een zorgverzekering af te sluiten en de premie hiervan in te houden op het loon. Op verzoek kunnen deze nagezonden worden. U kunt hiervoor contact opnemen met maria@vandervoortgroep.nl.

+ - Zorgpas verloren of niet ontvangen?

Zorg en Zekerheid verstrekt eens per jaar een zorgpas. Indien er een nieuwe zorgpas aangevraagd moet worden om welke reden dan ook, kunt u een mail sturen naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam en relatienummer van de uitzendkracht.

+ - Hoe kan ik een verzekeringsverklaring of kopie polis over een voorgaand jaar voor een flexmigrant opvragen?

Het is mogelijk om tot 3 terug een verzekeringsverklaring en kopie polis te downloaden op MijnZZ.

Declareren

+ - Hoe kan ik nota's declareren?

Nota's voor spoedeisende tandheelkundige hulp en arbeidsgerelateerde fysiotherapie kunnen bij de Stichting VBW worden ingediend via info@stichtingvbw.nl.

Nota’s van overige zorgkosten kunnen worden ingediend bij Zorg en Zekerheid via MijnZZ. Declaraties voor zorgkosten gemaakt in het buitenland kunt u alleen via MijnZZ indienen wanneer deze tevens zijn voorzien van het declaratieformulier Buitenland. Dit formulier kunt u downloaden op https://www.zem.nl/werkgevers/service-en-contact/brochures-en-formulieren.htm

+ - Wat valt er precies onder de spoedeisende tandheelkundige hulp waarborgfonds?

Onder spoedeisende tandheelkundige hulp vallen spoedconsulten, noodvullingen, verdovingen, het trekken van tanden en kiezen en röntgenfoto’s. Dit wordt vergoed tot maximaal € 200,- per kalenderjaar als de uitzendkracht via zijn werkgever is aangesloten bij de Stichting VBW.

+ - Hoe lang duurt het voordat mijn declaratie verwerkt is?

De nota's welke u bij Zorg en Zekerheid of bij Stichting VBW indient hebben een verwerkingstijd van maximaal 11 werkdagen.

S1 en E104 formulier

+ - Wat is een E-106 / S1-formulier

Met een E106-formulier kunnen buitenlandse uitzendkrachten bij een zorgverzekeraar in hun woonland aantonen dat zij een Nederlandse zorgverzekering hebben. Zij krijgen met een E106 recht op de vergoeding van de wettelijk verzekerde zorg in het woonland (ook wel woonlandpakket genoemd). In Europees verband wordt het E106 aangeduid als S1-formulier.

Let op! Het aanvragen van een E106-formulier heeft alleen zin als de uitzendkrachten nog een Nederlandse zorgverzekering hebben. Het heeft geen zin om een E106-formulier aan te vragen voor uitzendkrachten die uit dienst gaan. Er kan dan wel een E104-formulier worden aangevraagd, waarmee de uitzendkracht in het thuisland premierestitutie kan aanvragen.

+ - Hoe kan een S1 formulier worden aangevraagd?

Vanaf 1 juli 2019 is de Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) van start gegaan, waarmee Europese organisaties die zich bezighouden met sociale zekerheid digitaal informatie uitwisselen. Hierdoor zijn de procedures voor het aanvragen van het S1-formulier gewijzigd.

U kunt een S1 aanvragen via MijnZZ. U dient hierbij het adres van de uitzendkracht in het thuisland en de zorgverzekeraar in het thuisland op te geven. Het formulier wordt vervolgens digitaal verzonden naar de zorgverzekeraar in het thuisland. Op MijnZZ verschijnt de melding dat het formulier digitaal verzonden is.

Mocht u niet weten welke zorgverzekeraar in het thuisland het document moet ontvangen dan is het mogelijk om het document als PDF op te laten maken. U kunt dit aangeven in MijnZZ. De volgende dag wordt het document klaargezet in MijnZZ. U kunt dit dan meegeven aan uw uitzendkracht.

+ - Wat als het S1-formulier is kwijtgeraakt of wordt niet geaccepteerd?

Er mag slechts één S1 formulier per persoon in omloop zijn. Als een verzekeraar in het thuisland het S1-formulier niet accepteert omdat deze bijvoorbeeld niet recent genoeg is, moet eerst het oude S1-formulier worden afgemeld. Dit kan Zorg en Zekerheid doen middels een E108-formulier. Zodra deze is bevestigd, kan Zorg en Zekerheid een nieuw S1-formulier aanmaken.

+ - Hoe worden zorgkosten middels een S1 vergoed?

Als de S1 formulier is verwerkt door de zorgverzekeraar in het thuisland, kan de uitzendkracht zorgkosten bij deze verzekeraar indienen. De zorgkosten worden dan vergoed volgens de regels van het woonland. Geldt er in het woonland een eigen bijdrage, dan kunnen deze kosten niet bij Zorg en Zekerheid of het Waarborgfonds van de Stichting VBW worden ingediend.

+ - Wat als de uitzendkracht in het thuisland is zonder S1 formulier, worden zorgkosten dan vergoed?

Kosten voor spoedeisende zorg binnen Europa worden altijd vergoed (tot maximaal 100% van het Nederlands marktconforme tarief). Overige zorgkosten kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor moet wel vooraf een beoordeling plaatsvinden door de adviserend arts van Zorg en Zekerheid. Daarbij is in ieder geval een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig, en een behandelplan en offerte van de buitenlandse zorgverlener. De complete aanvraag dient in het Nederlands, Engels, Frans of Duits aangeleverd te worden. De kosten van reguliere zorg worden vergoed tot maximaal 75% van het Nederlandse tarief zolang de behandeling in Nederland ook vergoed zou worden.

Let op! Soms is voor bepaalde zorg in het buitenland geen verwijzing nodig, maar in Nederland wel. Zorg en Zekerheid hanteert hierbij de Nederlandse uitgangspunten en daarom is wel een verwijzing nodig om deze zorgkosten te kunnen declareren.

+ - Hoe kunnen gezinsleden in het thuisland worden meeverzekerd?

Dit kan middels een S1- of E109-formulier. Als de uitzendkracht tijdelijk in Nederland is en zich alleen heeft geregistreerd in het Register Niet Ingezetenen (RNI), dan is een S1-formulier nodig. Als de uitzendkracht zich in Nederland heeft gevestigd en zich met een eigen adres heeft ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BPR), heeft hij een E109-formulier nodig. Zorg en Zekerheid gaat na welk formulier de uitzendkracht nodig heeft.

De buitenlandse verzekeraar die het S1- of E109-formulier heeft ontvangen, zal nagaan of de betreffende personen recht op medeverzekering hebben. Als dat het geval is, zal de uitzendkracht voor de medeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder een verdragsbijdrage moeten betalen. Hiervoor ontvangt de uitzendkracht een factuur van het CAK. Na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk 1 april) ontvangt de uitzendkracht een jaarafrekening, waarin staat wat is betaald en wat hij/zij nog moet betalen.

+ - Hoe kan premierestitutie in het thuisland worden aangevraagd/Wat is een E104-formulier?

Een E104-formulier is een verklaring waarin wordt aangegeven welke periode een buitenlandse uitzendkracht verzekerd is geweest bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Soms geldt in het woonland een verplichte zorgverzekering. Op grond van het E104-formulier kan men dan in het woonland premierestitutie aanvragen voor de periode dat men in Nederland verzekerd was.

Bij voorkeur wordt dit formulier aangevraagd door de zorgverzekeraar in het thuisland, zodat Zorg en Zekerheid het formulier rechtstreeks naar de betreffende instantie kan sturen. Als dit formulier door het uitzendbureau/ de uitzendkracht wordt aangevraagd, dienen zij er zorg voor te dragen dat het formulier bij de zorgverzekeraar in het thuisland terechtkomt.