Spoed

+ - Er is nog geen zorgpas, maar er is wel direct medische zorg nodig, wat nu?

Als de medewerk(st)er (nog) niet is aangemeld en direct medische zorg nodig heeft, kunt u een mail sturen naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl of dirk@vandervoortgroep.nl / maria@vandervoortgroep.nl. Vermeld in uw mail alstublieft de persoonsgegevens van de medewerk(st)er en de datum van indiensttreding. Wij schrijven deze medewerk(st)er dan met spoed in en geven een verzekeringsverklaring af die kan worden getoond aan de behandelend arts of ziekenhuis.

+ - Hoe regel ik de repatriëring voor mijn flexmigrant?

Repatriëring van een overledene naar het thuisland is niet opgenomen in de Basisverzekering. Als tegemoetkoming hebben Zorg en Zekerheid en de Van der Voort Groep hier afspraken over gemaakt waardoor de repatriëring op een snelle en deskundige wijze kan plaatsvinden. Voorwaarde is wel, dat betreffende medewerk(st)er op het moment van overlijden, in loondienst is bij de werkgever die de ANWB inschakelt.

Er kan 24 uur per dag contact opgenomen worden met een medewerk(st)er van de ANWB Alarmcentrale op nummer
071-5825444.

Algemeen

+ - Zorgpas verloren, gestolen of niet ontvangen?

Indien er een nieuwe zorgpas aangevraagd moet worden om welke reden dan ook dan kunt u in uw werkgeversportaal MijnZZ een nieuw zorgpasje aanvragen.
Heeft u door omstandigheden geen toegang tot het werkgeversportaal dan kunt u een mail sturen naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt u alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam, relatienummer en de reden van de aanvraag.

+ - Werkt de stichting VBW alleen voor uitzendorganisaties of ook voor particulieren?

Stichting VBW werkt voornamelijk met uitzendorganisaties die namens hun werknemers gemachtigd zijn een contract aan te gaan. Daarnaast geeft de Stichting VBW ook advies aan particulieren en aan andere organisaties.

+ - Aan welke certificering moet een uitzendorganisatie voldoen om zich te kunnen aansluiten bij de Stichting VBW?

Om de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen, om zoveel mogelijk zaken te doen met gecertificeerde ondernemingen.

Gecertificeerde bedrijven zijn bureaus die geregistreerd zijn in het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en daarnaast ook beschikken over een SNA-keurmerk gebaseerd op de NEN-4400 normering. Zorg en Zekerheid controleert periodiek of bedrijven staan ingeschreven in het SNA register en dus beschikken over het SNA-keurmerk. Aan de bedrijven waarvan wij de registratie niet hebben kunnen vaststellen, vragen wij om ons een kopie van het certificaat te verstrekken. Bedrijven die nog niet geregistreerd staan in het SNA register of beschikken over het SNA-keurmerk, adviseren wij dit zo spoedig mogelijk te regelen.

+ - Wat is een basiszorgverzekering?

Dit is een verzekering welke de basiszorgkosten in Nederland verzekert. Niet alle kosten zijn verzekerd en soms is er sprake van een wettelijk of vrijwillig eigen risico (afhankelijk of u kiest voor het borgen van het eigen risico) dan wel van een maximum aan vergoeding. Wij informeren u hier graag over.

+ - Waarom is Stichting VBW opgericht?

De Stichting VBW is opgericht om te zorgen dat de seizoenmigrant en de buitenlandse flexwerker de beste aanbieding kan krijgen voor de basis zorgverzekering. Deze oplossing loopt via het uitzendbureau of de werkgever, die door de werknemer gemachtigd is dit te regelen.

De behoefte aan buitenlandse werknemers groeit nog steeds in Nederland. Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen voor deze groep werknemers. Bijvoorbeeld over hiaten en overlappingen van zorgverzekeringen en over het in de hand houden van kosten.

Toekomstvisie en ervaring in de markt hebben er toe geleid dat de Van der Voort Groep het initiatief heeft genomen voor de Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers. (Stichting VBW)

Voor de buitenlandse werknemer heeft de Van der Voort Groep een unieke propositie. Onze organisatie is volledig ingespeeld op deze markt. Stichting VBW is een onafhankelijke stichting welke zich richt op buitenlandse werknemers en op uitzendorganisaties en ondernemingen met buitenlandse werknemers. Veelal de flexmigranten genoemd. De stichting functioneert als een inkoopcombinatie en maakt zich sterk om voor de aangesloten partijen betere prijzen en een betere kwaliteit te bewerkstelligen. Zo maakt de stichting het onder andere mogelijk om zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van uw flexmigranten namens die flexmigrant te borgen.

Declareren

+ - Hoe lang duurt het voordat mijn declaratie verwerkt is?

De nota's welke u bij Zorg en Zekerheid of bij Stichting VBW indient hebben een verwerkingstijd van maximaal 11 werkdagen.

+ - Waar kan ik met mijn vragen terecht omtrent mijn declaraties?

Indien u vragen heeft omtrent een declaratie mondzorg kunt u contact opnemen met Stichting VBW, telefonisch of per mail. Heeft u een vraag omtrent een declaratie welke u heeft ingediend bij Zorg en Zekerheid, stuur dan een mail naar declaraties@zorgenzekerheid.nl of neemt u telefonisch contact op: 071-5825625.

+ - Wat valt er precies onder de spoedeisende tandheelkundige hulp waarborgfonds?

De flexmigrant heeft recht op de vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige behandelingen (spoedconsulten, noodvullingen, verdovingen, het trekken van tanden en kiezen, röntgenfoto’s) tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

+ - Wanneer komt een flexmigrant in aanmerking voor spoedeisende tandheelkundige hulp?

De flexmigrant komt hiervoor in aanmerking wanneer de werkgever namens de werknemers is aangesloten bij de stichting VBW inclusief het waarborgfonds met dekking voor de spoedeisende tandheelkundige hulp.

+ - Welke nota's declareer ik bij Zorg en Zekerheid en welke bij Stichting VBW?

Zorg en Zekerheid behandelt alle zorgnota's behalve de nota's spoedeisende tandheelkundige hulp. Deze mogen worden ingediend bij de Stichting VBW.
Nota's voor Zorg en Zekerheid kunt u declarareren via het werkgeversportaal (MijnZZ). Nota's voor de Stichting VBW kunt u mailen naar info@stichtingvbw.nl of per post naar ons opsturen.

Wijzigingen

+ - Hoe kan ik een eerder ingediend E-106 formulier corrigeren?

Om eerder foutief doorgegeven gegevens met betrekking tot het E-106 formulier te corrigeren kunt u een e-mail sturen naar buitenland@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt u alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam, relatienummer, geslacht, ingangsdatum en einddatum.

+ - Eerder doorgegeven gegevens zijn foutief. Hoe kan ik deze corrigeren?

Om eerder foutief doorgegeven gegevens te corrigeren mag u een e-mail sturen naar naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt u alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam, relatienummer, geslacht, ingangsdatum en einddatum.

+ - Zorgpas verloren, gestolen of niet ontvangen?

Indien er een nieuwe zorgpas aangevraagd moet worden om welke reden dan ook, dan kunt u deze aanvragen via het werkgeversportaal MijnZZ.
Of kunt u niet in uw portaal dan kunt u een mail sturen naar werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt u alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam, relatienummer, geslacht en de reden.

+ - Hoe kan een kind worden bijgeschreven op de polis van de ouder(s)?

Van de kinderen van buitenlandse flexmigranten is het recht op een zorgverzekering (zij moeten in Nederland wonen/verblijven) vaak moeilijk vast te stellen. Daarom kunnen wij alleen nog kinderen op de polis van de ouder(s) meeverzekeren als het betreffende kind geregistreerd staat bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het aanvragen van de meeverzekering van een kind mag u per e-mail sturen naar flexwerkgevers@zorgenzekerheid.nl. Vermeldt u alstublieft voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, kopie paspoort, kopie BSN en gewenste ingangsdatum.

Formulieren

+ - Waar vind ik terug wat de betekenis is van de informatiecodes zijn wat vermeld staat op mijn specificatie?

De informatiecodes worden toegelicht op de achterkant van blad 2 (bladzijde 3)

+ - Hoe kan ik een verzekeringsverklaring (kopie polis) over een voorgaand jaar voor een flexmigrant opvragen?

Het is mogelijk om een verzekeringsverklaring voor en namens een flexmigrant aan te vragen in het werkgeversportaal van Zorg en Zekerheid MijnZZ.
Kunt u door omstandigheden niet in het werkgeversportaal MijnZZ dan kunt u per mail een verzekeringsverklaring aanvragen. O.v.v. naam, geboortedatum en relatienummer kunt u de verzekeringsverklaring aanvragen per mail: werkgevers-buzk@zorgenzekerheid.nl.

+ - Waar vind ik een declaratie of machtigingsformulier?

Declaraties kunt u indienen via MijnZZ.
Declaraties voor zorgkosten gemaakt in het buitenland kunnen niet via MijnZZ en moeten via het declaratieformulier Buitenland. Deze kunt u downloaden onder het tabblad formulieren.
Machtigingsformulieren worden jaarlijks verstrekt. Op verzoek kunnen deze nagezonden worden. U kunt hiervoor contact opnemen met maria@vandervoortgroep.nl.

+ - Wat is een E-104 formulier en hoe vraag ik deze aan?

Dit is een verklaring waarin wordt aangegeven over welke periode(s) men verzekerd is geweest bij Zorg en Zekerheid. Op grond van dit formulier kan men in het land van herkomst premierestitutie aanvragen van de in het thuisland betaalde premie. Hier zitten voor Zorg en Zekerheid minimale administratieve handelingen aan verbonden (hoeft niet geregistreerd te worden bij het College van Zorgverzekeringen en is er voor Zorg en Zekerheid geen sprake van een financieel risico). Het heeft de voorkeur om dit formulier door de zorgverzekeraar in het thuisland aan te laten vragen, zodat dit rechtstreeks naar de betreffende instantie gestuurd kan worden. Vraagt de verzekerde (of werkgever) dit formulier aan, dan zal men zelf moeten zorgen dat dit formulier bij de desbetreffende verzekeraar terecht komt.

+ - Wat gebeurd er na de aanvraag met een E-106 formulier?

Na het aanmaken van een E-106 moet dit formulier z.s.m. bevestigd worden door de betreffende Zorgverzekeraar in het woonland. Daar wordt namelijk bepaald of men volgens de regelgeving van het woonland recht op inschrijving heeft.

Het recht op verzekering in het woonland is een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoedingen via een E-106. Ook wordt in het woonland bepaald of gezinsleden recht op meeverzekering hebben.
Na ontvangst van de bevestiging van het E-106 moet Zorg en Zekerheid de gegevens doorsturen naar College van Zorgverzekringen waar registratie van alle in omloop zijnde E-106 formulieren plaats moet vinden. Het Zorginstituut Nederland (ZN)verzorgt de eventuele verrekening van gemaakte kosten en ZN verzorgt de inning van de Zvw-bijdrage (premie) voor meeverzekerde gezinsleden boven de 18 jaar.

+ - Hoe vraag ik een E-106 formulier aan?

Via MijnZZ kan de werkgever voor en namens ingeschreven werknemers een E106 aanvragen. Het komt nog wel eens voor dat de aanvraag niet verwerkt kan worden doordat er in het veld 'Buitenlandse Postcode' een letter of een leesteken wordt toegevoegd. Daarom adviseren wij u om in dit veld alleen cijfers in te voeren. Uw aanvraag wordt dan meteen goed verwerkt.

+ - Wat is een E-106 / E108 formulier

Een E-106 formulier is een verklaring dat Zorgverzekeringswet-verzekerden en de eventueel medeverzekerde gezinsleden in hun woonland recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van de Nederlandse zorgverzekering.

Vaak zal er sprake zijn van beëindiging (afmelding door Uitzendbureau omdat men uit dienst gaat) van de zorgverzekering bij het teruggaan naar het woonland. In dat geval heeft het aanvragen van een E-106 dus geen zin omdat men op het moment van verblijf in het woonland geen recht meer heeft op de zorgverzekering, en dus ook geen gebruik mag maken van het E-106. Alleen indien er gedurende het verblijf in Nederland gezinsleden meeverzekerd moeten worden is een E-106 wel van toepassing.

Als er sprake is van opname vakantiedagen, tijd voor tijd of weekendverblijf in het woonland (waarbij men in dienst blijft van het uitzendbureau en dus recht behoud op de zorgverzekering), is het aanvragen van een E106 wel zinvol.

Het is van belang dat zodra een E-106 formulier is opgemaakt deze direct wordt doorgestuurd naar de Zorgverzekeraar in het woonland.

Er mag slechts één E-106 per persoon in omloop zijn. Dus eerst moeten eerder afgegeven formulieren worden afgemeld, (met een formulier E108 en deze bevestigd retour) voor er een nieuw formulier E106 wordt afgegeven

Bij beëindiging van het verzekeringsrecht moet het E106 beëindigd worden d.m.v. een formulier E108 (dit verzorgt Zorg en Zekerheid).